Profile

                               บริษัท  ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ก่อตั้งปี พ.ศ. 2528 โดยผู้ถือหุ้นคนไทย 100%

               ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด เป็นโรงงานรีไซเคิลพลาสติกที่ผลิตเม็ดและสินค้าสำเร็จรูปพลาสติกแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โดยมีโรงงานตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากกว่า 1 ล้านคน เราภูมิใจในบทบาทของเราในการเป็นผู้นำของการนำเศษพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ อันเป็นเครื่องมือสำคัญในการปกป้องและรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยการลดจำนวนของเสียในสิ่งแวดล้อม เพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้ ประหยัดค่าใช้จ่ายของสังคมในการจัดการวัสดุที่ทิ้งแล้ว และยังเป็นการสงวนรักษาไว้ซึ่งพลังงานด้วยการนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช้แล้วกลับมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่

                   ขณะนี้บริษัท ฯ มีขอบเขตการดำเนินการอย่างกว้างขวาง สามารถรวบรวมเศษพลาสติกที่เหลือใช้จากชุมชนทั่วทุกแห่งในบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้กิจกรรมของเรามีผลกระทบมากต่อคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ

                   ด้วยพนักงานกว่า 150 คน บริษัท ฯ ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภายใต้การสนับสนุนโดยรัฐบาลไทยมาโดยตลอด  ทำให้บุคลากรของเรามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านพลาสติก มีระบบการจัดการในโรงงาน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและเม็ดพลาสติกเพื่อป้อนให้กับผู้ค้าและผู้ผลิตสินค้าพลาสติกรายอื่นได้เป็นอย่างดี  บริษัท ฯ จึงได้รับการยอมรับความไว้วางใจเป็นอย่างต่อเนื่องจากผู้ซื้อเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติกของบริษัท ฯ ในฐานะที่เป็นคู่ค้าที่ซื่อตรงและนำเสนอสินค้าที่ได้มาตรฐานตลอดมา

                          Thai Rung Reung Plastic Industry Co,.Ltd.

Established in 1985, with 100% thai nationality

                Thai Rung Reung Plastic Industry Co,.Ltd. is the largest manufacturer of recycled plastic pellets and finished products in the northern region of Thailand.   Our factory locates at the Nakhon Sawan Province – a city with over 1.1 million population at the lower north of Thailand.  We are proud of our contribution to the community as an important instrument to protect, improve and maintain our quality of lives.  Our roles help reduce the amount of plastic wastes in the environment, save the societal costs on eliminating them, reserving the global energy from using unnecessary new plastic materials in all plastic products and creating value-added to plastic wastes. 

                We collect post-consumer and pre-consumer plastic wastes from all over the northern region, some of the central region and the other from the upper north-eastern region of Thailand.  Thus, our activities have extensive impacts on the quality of lives in many areas. Currently, our factory employs 150 workers and has been joining the quality improvement projects supported by the Thai Government for the last few years.  Our staffs have a good understanding on the properties of plastic polymers as raw materials for other plastic manufacturers. Our reputation as an honest and reliable trading partner gives our clients high comfort when purchasing our products.             

Advertisements



%d bloggers like this: